حل سیستم حركت پرتابی با استفاده از متلب

کد متلب حل مسئله حرکت پرتابی با مقاومت هوای صفر. همراه با توضیحات کد به صورت کامنت. ورودی کد : سرعت پرتاب و زاویه پرتاب خروجی کد : برد پرتابه و مدت زمان آن ، حداکثر ارتفاع پرتابه و مدت زمان آن ، نمودار های مسیر حرکت پرتابه ، نمودار سرعت بر حسب زاویه.   برای مشاهده […]