حل دستگاه دو معادله با روش سریع ترین کاهش

کد متلب حل دستگاه دو معادله با روش Steepest Descent

کد متلب حل دستگاه دو معادله با روش Steepest Descent (  سریع ترین کاهش ) خروجی ها : مقادیر جواب های دستگاه معادلات و کانتور مسیر بهینه سازی معادلات برای اطلاعات بیشتر و خرید روی لینک زیر کلیک نمایید :